RYCHLOSTNÍ SONDY

Měření rychlosti a průtoku tekutin je jednou ze základních úloh v mechanice tekutin. K tomuto účelu se v praxi nejčastěji používají nepřímé metody, v nichž rychlost proudu tekutiny ovlivňuje jinou veličinu, která se dá snadněji změřit. Mezi nejjednodušší metody patří nepřímé měření rychlosti a průtoku tekutiny převodem na tlak. Jedná se o aplikaci Bernoulliho rovnice.

Rychlostní sonda je měřidlo, jež pracuje na principu měření diferenčního tlaku. Na nátokové straně je vybavena odběry pro měření celkového tlaku proudící tekutiny a na odtokové straně jsou umístěny odběry statického tlaku. Diferenční tlak je určen jako rozdíl těchto dvou veličin. Rychlostní sonda se používá převážně pro měření rychlosti a objemového průtoku kapalin, plynů a par. Rychlostní sondu je možno navrhnout a dodat v mezích světlostí potrubí od DN 20 do DN 2000. Tato měřidla mají široké spektrum použití v energetice, petrochemii a dalších oblastech průmyslu. Pro správnou funkci vyžaduje rychlostní sonda plně zaplněné potrubí měřenou tekutinou a stabilní proudění bez tlakových pulzací.

Výhodou rychlostní sondy je nízká trvalá tlaková ztráta, jednoduchost konstrukce, minimální provozní poruchy způsobené mechanickým poškozením a možnost použití sondy v potrubí kruhového i čtvercového (obdélníkového) průřezu.

Nevýhodou rychlostní sondy při návrhu je hlavně fakt, že její výpočet ani konstrukce nejsou definovány normou. Při provozování je rovněž nevýhodou změna povrchu nátokové strany sondy vlivem abraze protékajícího média. Vyšší drsnost povrchu sondy následně vede k vyšší nejistotě měření. Provozním negativem je vyšší náchylnost k zanášení odběrových štěrbin nečistotami a usazeninami z protékajícího média a možnost průhybu sondy buď vlivem vlastního tlaku provozního média, nebo provozní deformací sondy vlivem dlouhodobého působení vysoké teploty (tzv. teplotní creep).

Rychlostní sondy mohou být vyrobeny z uhlíkových, nerezových či ze žáropevných legovaných ocelí a niklových slitin. Do potrubí jsou instalovány pomocí přivařeného návarku, ke kterému je samotná sonda přimontována pomocí rozebíratelného přírubového spoje, viz obrázek vpravo dole.

Ostatní výrobky v této kategorii

RYCHLOSTNÍ SONDY

Měření rychlosti a průtoku tekutin je jednou ze základních úloh v mechanice tekutin. K tom ...