Princip měření

Měřicí clony, dýzy a Venturiho trubice jsou určeny pro měření průtoku přehřáté nebo syté páry, kapalin, plynů nebo plynných homogenních směsí. Používaná měřicí metoda je založena na využití rozdílu tlaků – tzv. tlakové diference, která vzniká při průchodu měřeného média zúženým průřezem. Okamžitý průtok tekutiny je až na nevelkou nelinearitu úměrný odmocnině tlakové diference.

K převodu tlakové diference na elektrický signál dochází ve snímači tlakové diference. Tento elektrický signál je zpracován ve vyhodnocovací jednotce nebo v nadřazeném systému společně s údaji o teplotě a tlaku v reálném čase. Výsledkem této měřící metody je informace o množství, popřípadě energii protékajícího média. Měření výpočtově spočívá na společném řešení rovnice Bernoulliho a rovnice kontinuity průtoku a na rovnicích stanovených na základě experimentálních měření.

princip-mereni-cz

Měřicí clony, dýzy a Venturiho trubice představují normou jednoznačně definovaný a svou konstrukcí dokonalý mechanický průtokoměr bez pohyblivých částí, který je možno využít pro měření jakékoliv tekutiny nebo plynu při zachování podmínky jednofázového a homogenního proudění. Společnost MATTECH, s.r.o., je svým zaměřením unikátní výrobní firmou, jež po roce 1992 oživila měření těmito mechanickými průtokoměry a za svou 24letou existenci vyrobila přes 12 000 kusů clon, dýz a Venturiho trubic jak pro tuzemský trh, tak pro export do všech koutů světa – od severu na jih – od těžby zemního plynu za polárním kruhem až po měření průtoku páry do pouštní solární elektrárny. Od západu na východ – od dodávky clon na ropná pole v Mexickém zálivu po dodávky dýz pro energetické bloky v Asii. Ve srovnání s konkurenčními elektronickými průtokoměry jsou škrticí orgány se svou mnoho desetiletí ověřenou konstrukcí stále nejspolehlivějšími typy měřidel průtoku s dlouhou životností, která často přesahuje životnost navazujícího potrubí. Nejistota měřicích clon je také plně srovnatelná s jakoukoliv elektronickou konkurencí, a pokud je nad rámec požadavku normy provedena i kalibrace „mokrou“ cestou ve zkušebně kapalinou nebo plynem, dosahuje kvalitně vyrobená clona, dýza i Venturiho trubice ještě vyšších přesností, než uvádí norma. Příznivé pořizovací i provozní náklady clonových měření, bezúdržbovost a také nepotřebnost náhradních dílů jsou dalším bonusem pro klienty.