Profil společnosti

Společnost MATTECH, s.r.o., byla založena v roce 1992 současným majitelem bez jakékoliv předchozí návaznosti. Úspěšně rozšiřuje výrobní program, jehož těžiště stále spočívá v návrhu, výpočtu, výrobě a servisu měřidel průtoku škrticími orgány dle mezinárodní normy ISO 5167-1 až 5. V průběhu dvou desetiletí byl doplněn o výrobu oddělovacích, odkalovacích a kondenzačních nádob, usměrňovače proudění, restrikční clony, několikanásobné restrikční clony, speciální clony a clonové kotouče, návarky, šroubení, komory pro měření hladiny, chladiče páry a další komponenty pro strojní části měřicích okruhů.

Rozvinuli jsme výrobu měřidel průtoku, jakými jsou excentrické clony, kritické dýzy a multidýzy. Vyvinuli jsme měřicí tratě s integrovanou clonou pro měření průtoku v malých světlostech potrubí. Věnujeme se rozvoji a širšímu využití segmentových a víceotvorových clon ve všech průmyslových odvětvích. Vyvíjíme vlastní technologické postupy pro návrh, výpočet a výrobu speciálních clon a speciálních měřicích dýz pro průmyslové aplikace i zkušebnictví.

Systém řízení jakosti

V roce 2001 byl ve společnosti MATTECH, s.r.o., zaveden a úspěšně certifikován britskou firmou Lloyd´s Register Quality Assurance systém řízení jakosti. V průběhu let 2002–2003 byla společnost již plně certifikována pro výrobu tlakových dílů dle směrnice PED 97/23 EC.

V letech 2012–2014 došlo k úspěšné certifikaci v oblasti svařování a výroby tlakových dílů pro jadernou energetiku. Systém řízení jakosti i řízení jakosti tlakových dílů je prověřován každoročně interními i zákaznickými audity a rovněž je pravidelně certifikován auditorskou společností. V průběhu roku 2016 již ve společnosti probíhá recertifikace systému řízení jakosti dle normy ISO 9001-2015 a rovněž dle nové směrnice pro výrobu tlakových dílů PED 2014/68/EU.

Současně s rozvojem výrobního programu jsme věnovali mnoho úsilí k zajištění kvality našich výrobků, a to nejen po stránce technické, ale i legislativní. Naše společnost získala nová oprávnění ke své specializované činnosti platná v rámci Evropské unie i Ruské federace.

Lidské zdroje

Zájem společnosti MATTECH, s.r.o., je zaměřen také na lidský a profesní vývoj vlastních zaměstnanců cílený na vysokou míru samostatnosti, profesionality a vstřícnosti vůči zákazníkovi. Společnost zaměstnává vysoce kvalifikované inženýry, techniky MaR a zkušené dílenské pracovníky. Zaměstnanci jsou každoročně školeni na nové technologie a výrobní postupy, důraz je kladen rovněž na zvyšování lidské i profesní zdatnosti včetně finanční podpory volnočasových aktivit. Zaměstnanci z výroby jsou proškolováni na nové technologie obrábění a obsluhu CNC strojů včetně pravidelných školení v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Vedení společnosti si je vědomo, že kvalifikovaní a pracovití lidé s dobrou morálkou jsou základem prosperity společnosti jako celku. Z těchto důvodů je lidským zdrojům věnováno hodně úsilí, času i finančních prostředků.

Technické zázemí

Na jaře roku 2003 se společnost MATTECH, s.r.o., přestěhovala do vlastního areálu o rozloze 4 000 m2, který obsahuje několik výrobních a administrativních budov s kvalitním technickým zázemím. Tyto výrobní prostory prošly v letech 2011–2013 rozsáhlou rekonstrukcí a rovněž byla přistavena nová výrobní hala. V současné době probíhá dostavba dalších výrobních a přípravných prostor včetně nových parkovacích ploch v areálu společnosti.

Princip měření

Měřicí clony, dýzy a Venturiho trubice představují normou jednoznačně definovaný a svou konstrukcí dokonalý mechanický průtokoměr bez pohyblivých částí, který je možno využít pro měření jakékoliv tekutiny nebo plynu při zachování podmínky jednofázového a homogenního proudění. Společnost MATTECH, s.r.o., je svým zaměřením unikátní výrobní firmou, jež po roce 1992 oživila měření těmito mechanickými průtokoměry a za svou 24letou existenci vyrobila přes 12 000 kusů clon, dýz a Venturiho trubic jak pro tuzemský trh, tak pro export do všech koutů světa – od severu na jih – od těžby zemního plynu za polárním kruhem až po měření páry průtoku do pouštní solární elektrárny. Od západu na východ – od dodávky clon na ropná pole v Mexickém zálivu po dodávky dýz pro energetické bloky v Asii. Ve srovnání s konkurenčními elektronickými průtokoměry jsou škrticí orgány se svou mnoho desetiletí ověřenou konstrukcí stále nejspolehlivějšími typy měřidel průtoku s dlouhou životností, která často přesahuje životnost navazujícího potrubí. Nejistota měřicích clon je také plně srovnatelná s jakoukoliv elektronickou konkurencí, a pokud je nad rámec požadavku normy provedena i kalibrace „mokrou“ cestou ve zkušebně kapalinou nebo plynem, dosahuje kvalitně vyrobená clona, dýza i Venturiho trubice ještě vyšších přesností, než uvádí norma. Příznivé pořizovací i provozní náklady clonových měření, bezúdržbovost a také nepotřebnost náhradních dílů jsou dalším bonusem pro klienty.

Vývoj, návrh a konstrukce

Důležitou součástí společnosti MATTECH, s.r.o., je vlastní vývoj, který je zaměřen na nové produkty a na nové inovativní výrobní technologie s cílem zvyšování konkurenceschopnosti měřidel na tuzemském i zahraničním trhu. Návrh a konstrukce probíhají ve zcela nových 3D konstrukčních programech CAD od společnosti Autodesk. Zkušení pracovníci i junior technici v návrhu a konstrukci připravují podklady pro vlastní výrobu a podílejí se na udržení vysoké kvality výrobků. Výpočty a návrhy měřicích okruhů slouží jako technická podpora projekčním, dodavatelským a montážním organizacím. Měřidla průtoku jsou vyráběna a dodávána dle norem ČSN, ISO, ANSI, ASME, GOST, popř. dle zadání a požadavku odběratele.

Výroba

Současně s výstavbou nových prostor a rozšiřováním výrobního programu společnosti MATTECH, s.r.o., dochází také k nákupu nových výrobních CNC strojů a technického vybavení. Nyní je ve výstavbě moderní hala přípravy výroby vybavená vysokozdvižnou a zdvihací technikou do nosnosti 5 tun. Ve výrobní části jsou instalovány veškeré moderní obráběcí CNC stroje potřebné pro výrobu všech dílců průtokoměrů s rozsahem obrábění od mikro průměrů až po dimenze nad jeden metr a do hmotnosti obrobku mnoha tun. Součástí výrobního areálu jsou skladovací, manipulační a montážní prostory. Na výrobní část navazuje vlastní certifikovaná svařovna s certifikací personálu pro svařování tlakových dílů i komponent pro jadernou energetiku. Celý výrobní proces je ukončen ve vlastní lakovně a tlakovací zkušebně pro zkušební tlaky až 80 barů. Koncepce výroby je zaměřena na minimalizaci subdodávek a kooperací s cílem zajištění vysoké kvality vlastních výrobků. 

Výpočtový software

Společnost MATTECH, s.r.o., v roce 2015 odkoupila a dále rozvíjí unikátní výpočtový počítačový program MATTECH® DELTA Software®, který slouží ke snadnému a rychlému návrhu a výpočtu primárních prvků pro měření průtoku plynu, vodní páry, vody a kapalin. Software poskytuje technikům i dalším uživatelům velkou flexibilitu a možnosti, které nejsou obvyklé v jiných výpočtových programech. Prošel 20 lety vývoje a je funkčně prověřen plným využitím v mnoha projekčních a konstrukčních společnostech. V roce 2016 byl software validován Českým metrologickým institutem. Více je software popsán v samostatné kapitole.

Metrologie a služby

Naše společnost má vlastní Autorizované metrologické středisko registrované pod úřední značkou K 65 pro ověřování měřidel průtoku škrticími orgány dle mezinárodní normy ISO 5167-1 až 5. Provádíme kompletní návrhy měřicích okruhů a dodávky stanovených měřidel včetně prvotního ověření i následného metrologického servisu.

Podporujeme druhé

Každoročně podporujeme finančními dary neziskové organizace, hendikepované občany a sportovní oddíly. Mezi obdarované patří např. projekt Šance, Zdravotní klaun, o.p.s., BabyBox, Čmeláček – Klub rodičů a přátel postižených dětí, občanské sdružení Veselý vozíček, Sportovní klub Frýdlant nad Ostravicí, občanské sdružení Paprsky naděje, Fond ohrožených dětí, Dětský domov se školou a základní škola Těrlicko, Mgr. Anna Xaverová a jiní.

Naši zákazníci

Velká část našich výrobků směřuje na dodávky pro petrochemii, pro klasické energetické zdroje, do elektráren pro nadkritické parametry, do jaderných elektráren, zkušeben a laboratoří vzduchotechniky. Již mnoho let jsme vůdčím výrobcem a inovátorem měřidel průtoku na principu diferenčního tlaku u nás i v zahraničí. Spolupracujeme na dodávkách měřidel pro výzkum a vysoké školství a měření ekologických limitů pro spalování paliv. Individuální přístup ke každému zákazníkovi, flexibilita a kvalitní servis jsou tou nejlepší zárukou Vaší spokojenosti.

Měření průtoku vysokotlaké páry Dýzou ISA 1932 DN 500 – 660 °C, 28 MPa a Petr a Valentina Pavlíčkovi

Stálé zdraví Vám přeje
Ing. Petr Pavlíček
majitel společnosti MATTECH, s.r.o