Profil společnosti

Společnost MATTECH, s.r.o., byla založena v roce 1992 současným majitelem bez jakékoliv předchozí návaznosti. Úspěšně rozšiřuje výrobní program, jehož těžiště stále spočívá v návrhu, výpočtu, výrobě a servisu měřidel průtoku škrticími orgány dle mezinárodní normy ČSN EN ISO 5167-1 až 5. V průběhu dvou desetiletí byl doplněn o výrobu oddělovacích, odkalovacích a kondenzačních nádob, usměrňovače proudění, restrikční clony, několikanásobné restrikční clony, speciální clony a clonové kotouče, návarky, šroubení, komory pro měření hladiny, chladiče páry a další komponenty pro strojní části měřicích okruhů.

Rozvinuli jsme výrobu měřidel průtoku, jakými jsou excentrické clony, kritické dýzy a multidýzy. Vyvinuli jsme měřicí tratě s integrovanou clonou pro měření průtoku v malých světlostech potrubí. Věnujeme se rozvoji a širšímu využití segmentových a víceotvorových clon ve všech průmyslových odvětvích. Vyvíjíme vlastní technologické postupy pro návrh, výpočet a výrobu speciálních clon a speciálních měřicích dýz pro průmyslové aplikace i zkušebnictví. V rámci pravidelné aktualizace a rozšíření normy ČSN EN ISO 5167 jsme také zakomponovali do našeho výrobního programu návrh a výrobu kuželových průtokoměrů, včetně všech normativních úprav a změn pro klasické škrtící orgány ( např. clony, dýzy, Venturiho trubice). Mezi další produkty, o které jsme v průběhu let rozšířili výrobní program, patří směšovací ejektory, dýzy ASME PTC-6 a Dallova trubice. Dýzy ASME PTC-6 slouží k ověření výkonnostních parametrů parních turbín a jsou návrhově  podrobně popsány normou. Dallova trubice je využívána na měřících místech, kde je třeba spojit provozní výhody dýzy a Venturiho trubice. Ejektory navrhujeme a vyrábíme pro směšování všech druhů plynů, kapalin a par a jejich využití je možné v chemických a petrochemických provozech včetně dodávek ejektorů pro klasickou a jadernou energetiku.

Systém řízení jakosti

V roce 2001 byl ve společnosti MATTECH, s.r.o., zaveden a úspěšně certifikován britskou firmou Lloyd´s Register Quality Assurance systém řízení jakosti. V průběhu let 2002–2003 byla společnost již plně certifikována pro výrobu tlakových dílů dle směrnice PED 97/23 EC. V současné době je systém řízení jakosti zaveden a pravidelně prověřován českou firmou TÜV AUSTRIA CZECH.

V letech 2012–2014 došlo k úspěšné certifikaci v oblasti svařování a výroby tlakových dílů pro jadernou energetiku. Systém řízení jakosti i řízení jakosti tlakových dílů je prověřován každoročně interními i zákaznickými audity a rovněž je pravidelně certifikován auditorskou společností. V průběhu roku 2016 již ve společnosti proběhla recertifikace systému řízení jakosti dle normy ISO 9001-2015 a rovněž dle nové směrnice pro výrobu tlakových dílů PED 2014/68/EU.

Současně s rozvojem výrobního programu jsme věnovali mnoho úsilí k zajištění kvality našich výrobků, a to nejen po stránce technické, ale i legislativní. Naše společnost získala nová oprávnění ke své specializované činnosti platná v rámci Evropské unie i Ruské federace a dalších zemí EAC.

Lidské zdroje

Zájem společnosti MATTECH, s.r.o., je zaměřen také na lidský a profesní vývoj vlastních zaměstnanců cílený na vysokou míru samostatnosti, profesionality a vstřícnosti vůči zákazníkovi. Společnost zaměstnává vysoce kvalifikované inženýry, techniky MaR a zkušené dílenské pracovníky. Zaměstnanci jsou každoročně školeni na nové technologie a výrobní postupy, důraz je kladen rovněž na zvyšování lidské i profesní zdatnosti včetně finanční podpory volnočasových aktivit. Zaměstnanci z výroby jsou proškolováni na nové technologie obrábění a obsluhu CNC strojů včetně pravidelných školení v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Vedení společnosti si je vědomo, že kvalifikovaní a pracovití lidé s dobrou morálkou jsou základem prosperity společnosti jako celku. Z těchto důvodů je lidským zdrojům věnováno hodně úsilí, času i finančních prostředků.

Technické zázemí

Na jaře roku 2003 se společnost MATTECH, s.r.o., přestěhovala do vlastního areálu o rozloze 4 000 m2, který obsahuje několik výrobních a administrativních budov s kvalitním technickým zázemím. Tyto výrobní prostory prošly v letech 2011–2013 rozsáhlou rekonstrukcí a rovněž byla přistavena nová výrobní hala. V letech 2015 – 2022 byly v areálu společnosti vybudovány další výrobní haly včetně přípravných prostor a nových parkovacích ploch.

Princip měření

Měřicí clony, dýzy a Venturiho trubice představují normou jednoznačně definovaný a svou konstrukcí dokonalý mechanický průtokoměr bez pohyblivých částí, který je možno využít pro měření jakékoliv tekutiny nebo plynu při zachování podmínky jednofázového a homogenního proudění. Společnost MATTECH, s.r.o., je svým zaměřením unikátní výrobní firmou, která oživila měření těmito mechanickými průtokoměry. Za celou svou  existenci od roku 1992 jsme vyrobili přes 14 000 kusů clon, dýz, Venturiho trubic, kuželových průtokoměrů a ejektorů jak pro tuzemský trh, tak pro export do všech koutů světa – od severu na jih – od těžby zemního plynu za polárním kruhem až po měření páry průtoku do pouštní solární elektrárny. Od západu na východ – od dodávky clon na ropná pole v Mexickém zálivu po dodávky dýz pro energetické bloky v Asii. Ve srovnání s konkurenčními elektronickými průtokoměry jsou škrticí orgány se svou mnoho desetiletí ověřenou konstrukcí stále nejspolehlivějšími typy měřidel průtoku s dlouhou životností, která často přesahuje životnost navazujícího potrubí. Nejistota měřicích clon je také plně srovnatelná s jakoukoliv elektronickou konkurencí, a pokud je nad rámec požadavku normy provedena i kalibrace „mokrou“ cestou ve zkušebně kapalinou nebo plynem, dosahuje kvalitně vyrobená clona, dýza i Venturiho trubice ještě vyšších přesností, než uvádí norma. Příznivé pořizovací i provozní náklady clonových měření, bezúdržbovost a také nepotřebnost náhradních dílů jsou dalším bonusem pro klienty.

Vývoj, návrh a konstrukce

Důležitou součástí společnosti MATTECH, s.r.o., je vlastní vývoj, který je zaměřen na nové produkty a na nové inovativní výrobní technologie s cílem zvyšování konkurenceschopnosti měřidel na tuzemském i zahraničním trhu. Návrh a konstrukce probíhají ve zcela nových 3D konstrukčních programech CAD od společnosti Autodesk. Zkušení pracovníci i junior technici v návrhu a konstrukci připravují podklady pro vlastní výrobu a podílejí se na udržení vysoké kvality výrobků. Výpočty a návrhy měřicích okruhů slouží jako technická podpora projekčním, dodavatelským a montážním organizacím. Měřidla průtoku jsou vyráběna a dodávána dle norem ČSN, ISO, ANSI, ASME, GOST, popř. dle zadání a požadavku odběratele.

Výroba

Současně s výstavbou nových prostor a rozšiřováním výrobního programu společnosti MATTECH, s.r.o., dochází také k nákupu nových výrobních CNC strojů a technického vybavení. V areálu společnosti jsou vybudovány moderní haly vybavené vysokozdvižnou a zdvihací technikou včetně dělení materiálu vysokotlakým vodním paprskem. Ve výrobní části jsou instalovány veškeré moderní obráběcí a elektroerozivní CNC stroje pro výrobu všech dílců průtokoměrů s rozsahem obrábění od mikro průměrů až po dimenze nad jeden metr a do hmotnosti obrobku mnoha tun. Součástí výrobního areálu jsou skladovací, manipulační a montážní prostory. Na výrobní část navazuje vlastní certifikovaná svařovna s certifikací personálu pro svařování tlakových dílů i komponent pro jadernou energetiku. Celý výrobní proces je ukončen ve vlastní lakovně a tlakovací zkušebně pro zkušební tlaky až 80 barů. Koncepce výroby je zaměřena na minimalizaci subdodávek a kooperací s cílem zajištění vysoké kvality vlastních výrobků. 

Výpočtový software

Společnost MATTECH, s.r.o., v roce 2015 odkoupila a dále rozvíjí unikátní výpočtový počítačový program MATTECH® DELTA Software®, který slouží ke snadnému a rychlému návrhu a výpočtu primárních prvků pro měření průtoku plynu, vodní páry, vody a kapalin. Software poskytuje technikům i dalším uživatelům velkou flexibilitu a možnosti, které nejsou obvyklé v jiných výpočtových programech. Prošel 20 lety vývoje a je funkčně prověřen plným využitím v mnoha projekčních a konstrukčních společnostech. Aktualizace programu MATTECH® DELTA Software® jsou prověřeny mnohaletou praxí i Českým metrologickým institutem. Více je software popsán v samostatné kapitole.

Metrologie a služby

Naše společnost má vlastní Autorizované metrologické středisko registrované pod úřední značkou K 65 pro ověřování měřidel průtoku škrticími orgány dle mezinárodní normy EN ISO 5167-1 až 5 a měřidel tlaku. Provádíme kompletní návrhy měřicích okruhů a dodávky stanovených měřidel včetně prvotního ověření i následného metrologického servisu. V oblasti tlaku provádíme nulování převodníků diferenčního tlaku, korekce výšky hydrostatického tlaku, metrologické zkoušky přepočítávačů množství plynu a metrologické zkoušky měřičů tepla. Metrologické středisko K65 bylo  rozšířeno i pro ověřování snímačů protečeného množství studené a teplé vody a plynu. Český metrologický institut vydal také společnosti MATTECH, s.r.o., po posouzení technické a personální způsobilosti, Osvědčení o registraci k montáži a servisu stanovených měřidel: Měřiče tepla, měřiče protečeného množství plynu a jejich členy.

Podporujeme druhé

Každoročně podporujeme finančními dary neziskové organizace, hendikepované občany a sportovní oddíly. Mezi obdarované patří např. projekt Šance, Zdravotní klaun, o.p.s., BabyBox, Čmeláček – Klub rodičů a přátel postižených dětí, občanské sdružení Veselý vozíček, Sportovní klub Frýdlant nad Ostravicí, občanské sdružení Paprsky naděje, Fond ohrožených dětí, Dětský domov se školou a základní škola Těrlicko, Mgr. Anna Xaverová a mnoho jiných.

Naši zákazníci

Velká část našich výrobků směřuje na dodávky pro petrochemii, pro klasické energetické zdroje, do elektráren pro nadkritické parametry, do jaderných elektráren, zkušeben a laboratoří vzduchotechniky. Již mnoho let jsme vůdčím výrobcem a inovátorem měřidel průtoku na principu diferenčního tlaku u nás i v zahraničí. Spolupracujeme na dodávkách měřidel pro výzkum a vysoké školství a měření ekologických limitů pro spalování paliv. Individuální přístup ke každému zákazníkovi, flexibilita a kvalitní servis jsou tou nejlepší zárukou Vaší spokojenosti.

Měření průtoku vysokotlaké páry Dýzou ISA 1932 DN 500 – 660 °C, 28 MPa a Petr a Valentina Pavlíčkovi

Stálé zdraví Vám přeje
Ing. Petr Pavlíček
majitel společnosti MATTECH, s.r.o